Intervju med kundrådgivare hos Skanska Eiendomsutvikling

Intervju med Martine Agerup som jobbar som kundrådgivare på Skanska i Norge. Martine ansvarar för kundhanteringen i Skanskas projekt Tigergården och använder där Boportalen och Tillvalsportalen från Libitum som stöd för kundhantering och inredningsvalprocessen i projektet.

Hur upplever du att det har varit att använda Libitums system?

Jag blev introducerad för Libitum under en workshop på Skanska. Vi fick en grundlig presentation av systemet och fick sedan 10-15 st praktiska övningsuppgifter som vi skulle lösa individuellt. Jag valde, för att testa om systemet var så intuitivt som jag fick intryck av, att lösa uppgifterna utan att använda den utdelade användarmanualen. Det gick jättebra! Redan då upplevde jag att systemet är enkelt att förstå som användare och den uppfattningen har inte ändrats sedan dess.

Hur väl har Libitum levt upp till era förväntningar?

Jag upplever som sagt systemet som väldigt intuitivt, både för mig som administratör och för köparna, och har fått positiv återkoppling från köparna om detta. Samarbetet med projektledaren på Libitum, Maria Eriksen, har fungerat väldigt bra. Vi fick snabbt en bra dynamik och Maria och de andra på Libitum löser eventuella frågor och problem som uppstår snabbt. När det gäller utveckling av systemet upplever jag att Libitum är upprikigt intresserade av vår återkoppling och försöker möta de behov och önskemål vi har.

Vilka utmaningar kopplat till tillvalsprocessen möter du som kundrådgivare, och hur har du kunnat hantera dessa i Libitum?

Detta är min första digitala tillvalsprocess och jag var spänd inför starten. Den största skillnaden jämfört med tidigare är hur köparna får tillvalen presenterat för sig och det faktum att behovet av personliga en-till-en möten minskat kraftigt. Med Covid -19 situationen som drabbat oss så hade vi inte klarat av att genomföra en tillvalsprocess om vi inte haft den digitala lösning som Libitum erbjuder på plats.

Vilka är de största skillnaderna med tidigare arbetssätt och nuvarande arbetssätt där kundresan hanteras via Libitums system?

Tidigare jobbade vi väldigt manuellt, jag hade personliga en-till-en tillvalsmöten, där de flesta standard- och tillvalsprodukter visades fysiskt. All kundkommunikation skedde via e-post och telefon. Efter att ha börjat använda Libitums system är tiden för tillvalsperioden nedkortad då de fysiska tillvalsmötena är minimerade, vilket även innebär att vi inte behöver boka upp stora möteslokaler och lägga resurser på stora arrangemang. Vi håller några mindre kundkvällar under tillvalsperioden där köparna får möjlighet att titta och känna på en del av standard- och tillvalssortimentet. All kommunikation med köparna sker i Boportalen och det är en trygghet både för köparen och för oss.  Allt är samlat på ett ställe och det är enklare att gå in och stötta varandra vid sjukdom eller annan frånvaro.